Product Logo

Pregled

Liječniku je potreban objektivan postupak karakterizacije rane kako bi mogao ocijeniti da li je korištena terapija odgovarajuća ili zahtijeva prilagodbe. Točno mjerenje rane značajno je za nadzor rane, jer su promjene veličine rane i zastupljenosti tkiva u rani indikatori cijeljenja.

WoundManagerTM je računalni program za analizu rane i ocjenu tijeka cijeljenja. Napredni algoritam unjetne inteligencije, treniran od strane liječnika - eksperta, osigurava preciznu klasifikaciju tkiva pri analizi fotografije rane. Time WoundManagerTM daje odgovor na pitanje koje često postavljaju specijalisti za liječenje kroničnih rana: "Da li se stanje rane poboljšava, pogoršava ili nema promjene". Ako se stanje rane ne poboljšava, potrebno je poduzeti odgovarajuću akciju (prilagoditi terapiju) što je prije moguće.

Analysis

Analysis

WoundManagerTM implementira napredni algoritam analize slike koji klasificira pojedine točke fotografije rane temeljem informacija o boji. Klasifikacijski parametri naučeni su od liječnika-eksperta tokom procesa učenja.

Obrada fotografije rane je jednostavna:

  1. Početna fotografija rane
  2. Analizirana rana - različita tkiva prikazana su različitim bojama
  3. Numerički i grafički prikaz rezultata klasifikacije tkiva i dimenzija rane
  4. Tijek cijeljenja rane

Rezultati analize sadrže površinu i opseg rane, kao i postotnu zastupljenost pojedinih vrsta tkiva.

Ako su obavljena dva ili više pregleda moguće je grafički prikazati tijek cijeljenja. Gornji grafikon prikazuje relativnu promjenu postotne zastupljenosti pojedinih vrsta tkiva, a donji grafikon prikazuje promjenu površine uz sadržaj pojedinih vrsta tkiva.

 

 

Baza podataka organizirana je hijerarhijski, tako da je svakom pacijentu pridružena jedna ili više rana, a svakoj rani pridruženi su pripadajući pregledi. Pacijenti, rane i pregledi dohvaćaju se preko odgovarajućih listova sučelja aplikacije.

Data structure